Licenčná zmluva k internetovému obchodu


uzavretá podľa ust. § 65 a nasl. Autorského zákona číslo 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov1. Úvodné ustanovenia1.1 "Programom" sa rozumie internetový obchod ako autorské dielo, hmotné nosiče, elektronické nosiče, elektronická príručka, internetové služby .. atď.
1.2 "Modulom" sa rozumie akýkoľvek prídavný súbor k programu.
1.3 "Autorom" sa rozumie fyzická osoba Ing. Milan Bednár, Madridská 2851/2, 040 13 Košice, Slovenská republika (§ 13, odsek 1 Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.).
1.4 "Predajcom" sa rozumie Bc. Emília Bednárová - MIBE, IČO:55150748, ktorej Autor udelil súhlas na predaj programu.2. Zmluvné strany2.1 Táto zmluva sa uzatvára medzi Autorom a Používateľom programu na vymedzenie ich práv a povinností v zmysle zákona NR SR č. 185/2015 Z.z. (autorského zákona).


3. Uzatvorenie zmluvy3.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že táto zmluva sa uzatvára na základe implicitného konania zmluvných strán bez podpísania zmluvy v elektronickej podobe.
3.2 Používateľ týmto berie na vedomie, že po legálnom získaní programu, bude akákoľvek forma používania, inštalácia do počítača alebo iného hardvérového zariadenia, stlačenie tlačidla "Súhlasím", ktoré softvér zobrazí počas inštalácie alebo používania (ďalej označované ako používanie), znamenať, že používateľ odsúhlasil ustanovenia a podmienky tejto zmluvy ako právne záväzné.


4. *Ustanovenie o obchodnej značke4.1 Obchodnou značkou a pseudonymom - označenie programu je "MiBe ESHOP + (Rok vydania, alebo verzia)".
Používateľ nemôže bez súhlasu autora odstrániť označenie diela. Používateľ berie na vedomie, že jeho odstránením ma autor právo účtovať pokutu voči používateľovi v sume 100 EUR bez DPH.
*Od verzie MiBe ESHOP 2016 40.0 do verzie MiBe ESHOP 2017 42.0 autor udelil súhlas na odstránenie obchodnej značky internetového obchodu.


5. Miesto, termín dodania a cena programu5.1 Program je dodávaný buď v obchodnom balení, alebo elektronickej forme.
5.2 Používateľ nadobúda dňom legálneho nadobudnutia vlastnícke právo k elektronickému, alebo hmotnému nosiču na ktorom je zaznamenaný program a súčasne nevýlučné neprenosné právo použitia programu ako celku i k jeho jednotlivým častiam.
5.3 Dokladom pre vykonanie úhrady a dokladom potvrdzujúcim legálne získanie programu je daňový doklad - faktúra vystavená predajcom.
5.4 Cena programu, modulov a služieb sú kalkulované podľa cenníka zverejneného na stránke www.vlastnyinternetovyobchod.sk.


6. Práva používateľa6.1 Používateľ má právo nainštalovať program do jedného hardvérového zariadenia (stolný, príručný alebo prenosný počítač, server, internet) a prevádzkovať a používať jednu kópiu programu alebo predinštalovanú kópiu programu.
6.2 Používateľ má právo vytvoriť si jednu bezpečnostnú kópiu programu.


7. Ustanovenia o právnych nárokoch7.1 Všetky práva autorské, vlastnícke a iné súvisiace a vzťahujúce sa na program a jeho časti a jeho obsah zostávajú majetkom Autora.
7.2 Autorské práva sa vzťahujú na celý softvérový produkt a rovnako aj na jeho jednotlivé časti.
7.3 Autor poskytuje nevýhradnú licenciu.
7.4 Autor touto zmluvou udeľuje používateľovi súhlas s používaním programu na dobu neurčitú.
7.5 Touto zmluvou Používateľovi nevzniká nárok na tieto práva. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Používateľa a preto nemôžu byť prevedené (právnym, alebo iným úkonom) na inú osobu bez písomného súhlasu Autora.
7.6 Používateľ súhlasí, že Program a jeho časti v zdrojovej forme zostávajú obchodným tajomstvom Autora a/alebo jeho dodávateľov a prehlasuje že sa nebude pokúšať o spätnú dekompiláciu, disasembláciu a iné formy dekódovania Programu a jeho častí a ani sa nebude pokúšať priamo sprístupniť obsah Modulov prostredníctvom iných programov a tiež neumožní iným osobám aby tak činili.
7.7 Používateľ prehlasuje, že Program nebude modifikovať a nebude od Programu odvodzovať vlastné diela. Platnosť týchto ustanovení môže byť obmedzená len v zmysle autorského zákona.


8. Ustanovenie o zodpovednosti za škody8.1 Za žiadnych okolností, podľa žiadnej právnej teórie, zmluvy, dohody alebo iného ustanovenia nenesie autor alebo jeho dodávatelia alebo distribútori zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené vašej alebo iným osobám vrátane finančných strát, poškodenia počítača, alebo akýchkoľvek iných škôd.
8.2 Autor neručí za to, že produkt je vhodný na akýkoľvek účel, ani za to, že program je schopný spolupracovať s akýmkoľvek iným systémom.
8.3 Autor nenesie zodpovednosť ani v prípade, že mu bola oznámená možnosť vzniku takých škôd.


9. Trvanie a ukončenie platnosti zmluvy9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorýkoľvek účastník tejto zmluvy môže zmluvu vypovedať ihneď pri porušení záväzkov v ustanoveniach tejto zmluvy druhou stranou.
9.2 Táto zmluva sa v nijakom prípade nevzťahuje na osoby, ktoré program získali nelegálne a nelegálne ho používali, alebo ho využívali akýmkoľvek iným nelegálnym spôsobom.


10. Podpora k internetovému obchodu10.1 Zákazník môže reklamovať nefunkčnosť určitých funkcií do 3 mesiacov od zakúpenia diela. V prípade, že sa jedná o chybu internetového obchodu, bude zákazníkovi bezplatne odstránená.
10.2 Nefunkčnosť je riešená iba pri zaslaní informácie s presným popisom chyby, ako napríklad: stiahnutie obrazovky s konkrétnou chybou, detailným opisom vášho konania, súbor príkladov.
10.3 Technická podpora pri používaní obchodu, bezplatný servis a odstránenie nefunkčnosti sa nevzťahuje na verzie internetových obchodov, ktoré sú staršie, ako najnovšie vydaná aktualizácia.
10.4 Autor alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za znefunkčnenie obchodu napríklad technickým pokrokom, aktualizáciou php a taktiež autor nie je povinný poskytnúť bezplatnú pomoc a podporu.
10.5 V prípade, že zákazník vykonal editáciu akéhokoľvek kódu, stráca nárok na bezplatnú podporu ktorejkoľvek časti internetového obchodu.
10.6 Podpora je poskytovaná len elektronickou formou.


11. Záverečné ustanovenia11.1 Táto zmluva predstavuje všetky ustanovenia zmluvy o používaní programu.
11.2 Znenie tejto zmluvy nahrádza všetky predchádzajúce znenia.
11.3 Doplnky k zmluve musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami.
11.4 Ak o to Používateľ požiada, môže byť táto zmluva uzatvorená aj v tlačenej forme s vlastnoručnými podpismi oboch strán.


Aktualizácia02.01.2023 - určenie predajciu programu