Nové pravidlá pre internetové obchody


*

Nové pravidlá pre internetové obchody

Platné od 13.6.2014


 


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 zo dňa 25.3.2014 s účinnosťou od 1.5.2014 s výnimkami podľa Čl. XIV výrazne mení pravidlá ochrany spotrebiteľa pri internetovom nákupe, podľa môjho názoru v neprospech predávajúceho.


 


Nový zákon zároveň ruší zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.


 


Zmeny a novinky v zákone:


 


Dôležitým pojmom je zmluva uzavretá na diaľku, ktorú zákon definuje ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.


 


Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku


Nový zákon ukladá povinnosť predávajúceho informovať kupujúceho:


-       o vlastnostiach a charaktere tovaru alebo služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku tovaru alebo službe


-       obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúcej osoby, v mene ktorej predávajúci koná


-       telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné pre kontakt spotrebiteľa


-       adresu predávajúceho alebo osoby, na ktorej je možné uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť ak sa táto adresa líši od adresy sídla alebo prevádzky


-       celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH, náklady na dopravu, poštovné...


-       platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo službu, informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností


-       informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní, predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy


-       informácie o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru


-       informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od služby po tom, čo dal vyslovený súhlas


-       informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach


-       poučenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby


-       informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu


-       informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom alebo softvérom


 


Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5  znáša predávajúci.


Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu – napríklad tlačidlom „Objednávka s povinnosťou platby“. Môže byť použitá aj iná formulácia, ktorá by hovorila o tom, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.


 


Na webovom sídle predávajúceho musia byť  najneskôr v okamihu začatia vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsobe platby.


 


Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy  je predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy  a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený.


 


Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté telefonicky z podnetu predávajúceho je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu v písomnej forme doručené predávajúcemu.


 


Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku , najneskôr spolu s dodaním tovaru poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať:


-       všetky informácie uvedené v paragrafe 3 ods.1.


-       potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa paragrafu 4 ods. 6 písm. b alebo ods. 8 písm. b, ak boli poskytnuté.


 


Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvalom nosiči:


-       vyhotovenie zmluvy alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy,


-       potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa paragrafu 4 ods. 6 písm. b alebo ods. 8 písm. b, ak boli poskytnuté.


 


Poskytnúť spotrebiteľovi včas a riadne informácie o odstúpení od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.


Ak tak predávajúci neurobí, lehota na odstúpenie je 12 mesiacov.


 


Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (paragraf 7 ods.6):


-       poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený


-       ...


-       predaj zvukových záznamov, kníh, počítačového softvéru...


 


 


Ďalšie zmeny v zákonoch:


Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu tovar, službu, elektronický obsah, ktorý si spotrebiteľ neobjednal.


 


Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky:


-       za použitie platobného prostriedku,


-       za využitie iného platobného prostriedku.


 


V zmysle vyššie uvedených vecí predávajúci nesmie používať predvolené (zaškrtnuté) možnosti v internetovom obchode, ktoré by viedli k uzatvoreniu zmluvy.Pridané: 10.06.2014 15:07