Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


 


1. Poučenie o odstúpení od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.


 


Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.


 


 


V zmysle § 7, odsek 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je


(a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
(h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


 


Ak vám boli už sprístupnené z našej strany inštalačné kódy prostredníctvom CD, alebo prostredníctvom prihlasovacích údajov na stránke vlastnyinternetovyobchod.sk alebo vám obchod bol presunutý na FTP rozhraní, či inak sprístupnený, nie je možné odstúpiť od zmluvy.


Podobne, ak vám bola zaslaná knižná publikácia, ktorú ste prevzali, nie je možné odstúpiť od zmluvy.


 


Ak ste vytvorili objednávku a z našej strany nedošlo k sprístupneniu, môžete žiadať o vrátenie zaplatenej sumy.


 


Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste obdŕžali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Bc. Milan Bednár - MiBe, Pražská 4, 040 01 Košice, tel.: 0904/951 434, emial: obchod@mibe.sk


 


Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


 


2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.


 


Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.


 


3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy


Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Bc. Emília Bednárová - MIBE, Madridská 2851/2, 040 13 Košice, tel.: 0904/951 434, emial: obchod@vlastnyinternetovyobchod.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


 


Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.


 


Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.Príloha: Formulár pre odstúpenie od zmluvy