Všeobecné obchodné podmienkyV zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a podľa ust. § 65 a nasl. Autorského zákona číslo 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Bc. Emília Bednárová – MIBE, so sídlom Madridská 2851/2, 040 13 Košice, IČO: 55150748, Nie som platcom DPH,  zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Košiciach, 820 – 99825, (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (len podnikateľské subjekty) (ďalej len „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi  Bc. Emília Bednárová - MIBE ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je objednanie programu alebo služieb cez www.vlastnyinternetovyobchod.sk

 

 KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDAJCU:


Bc. Emília Bednárová – MIBE


Poštová adresa: Madridská 2851/2, 040 13 Košice


Tel.: +421 90 951 434


Email: obchod@vlastnyinternetovyobchod.sk


Číslo účtu: Tatra banka: 2944139316/1100
IBAN:SK08 1100 0000 0029 4413 9316
BIC:TATR SK BX

 Inšpektorát SOI pre Košický kraj


Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1


Tel. č.: 055/6220 781


 


Testovacia verziaPredávajúci ponúka skúšobné verzie internetových obchodov, aby umožnil zákazníkom vyskúšať si produkty, o ktoré majú záujem. Dĺžka testovacej verzie je 5 dní. Počas tejto doby si zákazník môže plnohodnotne vyskúšať všetky funkcie internetového obchodu a zvážiť jeho kúpu.


CenyCeny internetových obchodov sú uvedené na stránke www.vlastnyinternetovyobchod.sk a zodpovedajú aktuálne predávanej verzii. Predávajúci si vyhradzuje právo na tvorbu akciových cien a zľav. Zákazník je pred kúpou plne informovaný o cene internetového obchodu. Internetový obchod sa predáva za jednorázový poplatok. Kúpou obchodu nevzniká zákazníkovi nárok na bezplatnú aktualizáciu.


AktualizácieAktualizácie predstavujú nové moduly a nové funkcie. Tieto aktualizácie sú dodatočne spoplatnené podľa rozsahu nových funkcií. Zákazník si môže ale nemusí túto aktualizáciu zakúpiť. Pri kúpe najnovšej aktualizácie zákazník získava automaticky aj všetky predošlé aktualizácie.


ObjednávanieObjednávanie internetového obchodu je možné až po plnohodnotnom otestovaní internetového obchodu a súhlasením s jeho funkčnosťou. Objednávanie sa vykonáva cez objednávkový formulár, kde zákazník potvrdí súhlas s Licenčnou zmluvou a tým, že si internetový obchod odskúšal a súhlasí s jeho kúpou.


Dodacie lehoty a spôsob dodaniaInternetový obchod je dodávaný elektronicky a to jeho sprístupnením na stránke www.vlastnyinternetovyobchod.sk alebo FTP priestore. K sprístupneniu dochádza až po obdŕžaní úhrady, ktorú zákazník vykonáva na základe obdŕžanej preddavkovej faktúry. Zákazník môže požiadať o spustenie internetového obchodu bezplatne na doménu, ktorá spĺňa technické požiadavky. Spustenie internetového obchodu je bezplatné.


Technické požiadavkyInternetové obchody sú prevádzkované na doménach našich zákazníkov.
Požiadavky na server:
Základné:
- linuxový server s podporou PHP 5.5 až 7.1
- 1 x MySQL databáza
- minimálne 100MB webového priestoru
- minimálne 100MB MySQL priestoru
Iné:
- podpora fopen(url)
- default_charset = windows-1250


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)


V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy.

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Spôsob platbyPo obdŕžaní Vašej objednávky Vám prostredníctvom e-mailu bude zaslaná preddavková faktúra. Platbu je potrebné realizovať priamym vkladom na náš účet, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou.
V každej zásielke je následne priložená faktúra - daňový doklad.


Stornovanie objednávkyAk si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.
Stornovanie objednávky je možné len do doby, pokiaľ Vám nebolo pripravené inštalačné CD, licencia. V opačnom prípade si vyhradzujeme právo na vrátenie len 80% ceny objednaného programu.


VrátenieInternetový obchod - dielo, ktoré podlieha Autorskému zákonu (počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, hry) nie je možné vrátiť, ak Vám bolo doručené inštalačné CD so zdrojovými kódmi alebo ak Vám internetový obchod bol nainštalovaný na doménu alebo ak došlo iným spôsobom k sprístupneniu zdrojových kódov.
Vzhľadom na to, že internetový obchod si zákazník pred kúpou riadne otestoval, nie je možné žiadať vrátenie bez udania dôvodu do 14 dní.
Vrátenie peňazí nie je možné ani ak nás používateľ informuje o zmene názoru zaplatiť za softvér bez udania dôvodu s tým, že si ho odinštaloval a nemá v úmysle ho použiť.
Vrátenie peňazí nie je možné ani ak zákazník nemôže použiť náš softvér z dôvodu zadávania úloh, ktoré softvér nie je schopný vykonávať ( napríklad, ak zákazník žiada vrátenie peňazí z dôvodu chýbajúcich funkcií, ktoré sme sa nikdy nezaviazali poskytnúť, a ktoré nie sú uvedené v zozname funkcií pre náš softvér).


ReklamáciaZákazník môže reklamovať nefunkčnosť určitých funkcií do 3 mesiacov od zakúpenia. V prípade, že sa jedná o chybu internetového obchodu, bude zákazníkovi bezplatne odstránená. Reklamácia je uznaná iba pri zaslaní informácie s presným popisom chyby nášmu servisnému stredisku, ako napríklad: stiahnutie obrazovky s konkrétnou chybou, detailným opisom vášho konania , súbor príkladov.
Technická podpora a bezplatný servis, odstránenie nefunkčnosti sa nevzťahuje na verzie internetových obchodov, ktoré sú staršie, ako najnovšie vydaná aktualizácia. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za znefunkčnenie obchodu napríklad technickým pokrokom, aktualizáciou php a taktiež autor nie je povinný poskytnúť bezplatnú pomoc a podporu.


Licenčná zmluvaInternetový obchod sa riadi Licenčnou zmluvou, ktorá je zverejnená na stránke www.vlastnyinternetovyobchod.sk, a ktorá je dodávaná spolu s internetovým obchodom v elektronickej verzii.
Kupujúci kúpou a používaním internetového obchodu súhlasí s Licenčnou zmluvou.


Orgán dozoruInšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, tel. č.: 055/6220 781

Platné od 02.01.2023